Pookey (VIDEO)


"Jissouji Akio no fushigi-kan (VIDEO series)", 1992, Color

Producers: Iijima Toshihiro
Oohashi Katsu
Kawasaki Kyouta
Director: Kawasaki Kyouta
Writers: Mizuki Yuu
Sugii Gisaburoo ... cooperator
Photo: Okuhara Kazuo
Music: Imagawa Shintarou
Other: Haraguchi Tomoo ... special makeup
Cast: Manatsu Ryuugo ... a man
Takahashi Emiko ... Takeru
Miyagawa Mari ... narrator
Plot: The man who falls to Earth meets a boy named Takeru and his pet Pookie.
Keyword: Alien
Video: [Jissouji Akio no fushigi-kan 4] Bandai [Jissouji Akio no Mystery file: Ki no kan] Air Field
DVD: [Jissouji Akio no fushigi-kan: Gi no maki] Rolans Film


Your Rate: