Mizuki Yuu


(writer)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Pookey" (VIDEO)