Jissouji Akio no fushigi-kan (VIDEO Series)

trans. Jissouji Akio's Mystery House
a.k.a. Jissouji Akio no Mystery file

1992 & 1997, Color, 15 episodes (12 episodes, later 3 episodes)
Producers: Jissouji Akio ... planner
Ooki Junkichi ... planner
Ikeya Noriyoshi ... planner
Kitaura Tsugumi

Jissouji Akio no fushigi-kan 1 (VIDEO)

1992
Including: "Kaguya"
"Tokoya"
"Jutai kokuchi"
Video: Bandai

Jissouji Akio no fushigi-kan 2 (VIDEO)

1992
Including: "Ganmen soushitsu"
"Toki no kouseki"
"Isaribi"
Video: Bandai

Jissouji Akio no fushigi-kan 3 (VIDEO)

1992
Including: "One coin drip dream"
"Hito wo ijimetewa ikenai"
"Kuu onna"
Video: Bandai, NRS-1054

Jissouji Akio no fushigi-kan 4 (VIDEO)

1992
Including: "Pookey"
"Den-Ace ni shisu"
"Tomoshibi no naka no taiwa"
Video: Bandai, NRS-1055

Jissouji Akio no Mystery file: Maboroshi no yakata (VIDEO)

(10=10/1l)
1997, Color, 86 mins.
Including: "Mizusaki annai"
"One coin drip dream"
"Dekigoto..." -addition-
"Hito wo ijimetewa ikenai"
producer Takahashi Iwao ("Mizusaki annai")
Director: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Writer: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Photo: Okada Tsuguo ("Mizusaki annai")
Other: Shimizu Atsushi ... Assistant director ("Mizusaki annai")
Haraguchi Tomoo ... special makeup ("Mizusaki annai")
Cast: Terada Minori ... Dr. Tokiwadai Minosaku ("Mizusaki annai")
Kaga Keiko ... a woman ("Mizusaki annai")
Video: Air Field

Jissouji Akio no Mystery file: Kai no yakata (VIDEO)

( 10 = 10/1 voter)
1997, Color, 86 mins.
Including: "Mizusaki annai"
"Den-Ace ni shisu"
"Kuu onna"
"Sayoko no koi" -addition-
producer Takahashi Iwao ("Mizusaki annai")
Director: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Writer: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Photo: Okada Tsuguo ("Mizusaki annai")
Other: Shimizu Atsushi ... Assistant director ("Mizusaki annai")
Haraguchi Tomoo ... special makeup ("Mizusaki annai")
Cast: Terada Minori ... Dr. Tokiwadai Minosaku ("Mizusaki annai")
Kaga Keiko ... a woman ("Mizusaki annai")
Video: Air Field

Jissouji Akio no Mystery file: Ki no yakata (VIDEO)

(9.5 = 19/2 voters)
1997, Color, 86
Including: "Mizusaki annai"
"Pookey"
"Himo" -addition-
"Tomoshibi no naka no taiwa"
producer Takahashi Iwao ("Mizusaki annai")
Director: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Writer: Jissouji Akio ("Mizusaki annai")
Photo: Okada Tsuguo ("Mizusaki annai")
Other: Shimizu Atsushi ... Assistant director ("Mizusaki annai")
Haraguchi Tomoo ... special makeup ("Mizusaki annai")
Cast: Terada Minori ... Dr. Tokiwadai Minosaku ("Mizusaki annai")
Kaga Keiko ... Dr. Tkiwadai's assitant ("Mizusaki annai")
Video: Air Field

Jissouji Akio no fushigi-kan : Fu no maki (DVD)

Including: "Kaguya"
"Tokoya"
"Jutai kokuchi"
DVD: Rolands Film, RFD-1052 (2005.7.22)
[DVD-Box] Rolands Film, RFD-1051 (2005.7.22) (all episodes & interview of directors)

Jissouji Akio no fushigi-kan : Shi no maki (DVD)

Including: "Ganmen soushitsu"
"Toki no kouseki"
"Isaribi"
"One coin drip dream"
DVD: Rolands Film, RFD-1053 (2005.7.22)
[DVD-Box] Rolands Film, RFD-1051 (2005.7.22) (all episodes & interview of directors)

Jissouji Akio no fushigi-kan : Gi no maki (DVD)

Including: "Hito wo ijimetewa ikenai"
"Kuu onna"
"Pookey"
"Den-Ace ni shisu"
DVD: Rolands Film, RFD-1054 (2005.7.22)
[DVD-Box] Rolands Film, RFD-1051 (2005.7.22) (all episodes & interview of directors)

Jissouji Akio no fushigi-kan : Kan no maki (DVD)

Including: "Tomoshibi no naka no taiwa"
"Dekigoto..."
"Sayoko no koi"
"Himo"
DVD: Rolands Film, RFD-1055 (2005.7.22)
[DVD-Box] Rolands Film, RFD-1051 (2005.7.22) (all episodes & interview of directors)