Kawasaki Kyouta


(director)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Hito wo ijimetewa ikenai" (VIDEO)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Pookey" (VIDEO)
a>

(writer)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Hito wo ijimetewa ikenai" (VIDEO)

(producer)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Pookey" (VIDEO)
1997. Jissouji Akio no Mystery file "Himo" (VIDEO)