Noroi no gotouchi densetsu (VIDEO series)

trans.Cursed Local Urban Legend
Noroi no gotouchi densetsu: Hokkaidou Touhoku-hen (DVD)
Noroi no gotouchi densetsu: Tokyo-hen (DVD)
Noroi no gotouchi densetsu: Kanagawa-hen (DVD)