Noroi no gotouchi densetsu: Tokyo-hen (DVD)

trans. Cursed Local Urban Legend: Volume of Tokyo

Eps. 1 "Yotsunbai-onna (trans.a crawling woman)"
Eps. 2 "Sukima-onna (trans. a chink woman)"
Eps. 3 "Hikizuri-onna (trans. a dragging woman)"


2011.3.25, Color, 45 mins.

Director: Yamanouchi Daisuke
Cast: Yamashita Mami
Kyouka
Sakura Misa
Minai Satoshi
Shiraki Hinako
Kikuchi Ayaka
DVD: Earth Star Entertainment, EARD-050 (2011.3.25)
Series: "Noroi no gotouchi densetsu (DVD series)"


Your Rate: