Noroi no gotouchi densetsu: Hokkaidou Touhoku-hen (DVD)

trans. Cursed Local Urban Legend: Volume of Hokkaido and Tohoku region

Eps. 1 "Turbo babaa (trans. a turbo hag)"
Eps. 2 "Gomiko-san"
Eps. 3 "Mama ga yoru kuru (trans. Mom comes at night)"


2011.3.25, Color, 45 mins.

Director: Yamanouchi Daisuke
Csr: Yamashita Mami
Sakura Misa
Katou Kensou
Shibasaki Masato
Takekawa Yukihiro
Shiraki Hinako
DVD: Earth Star Entertainment, EARD-049 (2011.3.25)
Series: "Noroi no gotouchi densetsu (DVD series)"


Your Rate: