Noroi no gotouchi densetsu: Kanagawa-hen (DVD)

trans. Cursed Local Urban Legend: Volume of Kanagawa

Eps. 1 "Fujitsubo-otoko (trans. a corn barnacle man)"
Eps. 2 "Satoru-kun"
Esp. 3 "Omae ha dareda (trans. Who are you?)"


2011.3.25, Color, 45 mins.

Director: Yamanouchi Daisuke
Cast: Yamashita Mami
Sakura Misa
Katou Kensou
Shibasaki Masato
Aoki Yukiko
Higashi Mari
DVD: Earth Star Entertainment, EARD-051 (2011.3.25)
Series: "Noroi no gotouchi densetsu (DVD series)"


Your Rate: