Ushiro no Hyakutarou (TV series)

trans. Hyakutarou Who Is Behind Me

TV Tokyo, 1997-1998, Color

Producers: Aihara Hideo
Sugawara Akira
Directors: Nakata Shin'ichirou
Monna Katsuo
Murata Shinobu
Based on the comic:
"Ushiro no Hyakutarou" by Tsunoda Jirou
Writers: Urabe Ginshirou
Inoue Seigo
Amano Wataru
Photo: Tsuda Toyoshige
Music: Oda Tetsuyoshi
Cast: Furuya Nobuichi ... Ichitarou/ Hyakutarou
Shinsui Sanshou ... Ichitarou's father
Sakai Ayana ... Haruka
Tsunoda Saho
Yamada Goichi
Araki Shigeru
Kojima Miyuki
Furukawa Kuichi
Sugawara Akiko
Tsunoda Jirou ... Haruka's father
Sakura Kinzou
Kudou Keiko
Origuchi Akira
Kawaguchi Chie
Plot: The ghost named Hyakutarou is always behind a boy and protect him against spritual accidents.
Keywords: Guardian Spirit, Sixth Sense, Ghost, Evil Ghost
Video: M3 Entertainment


Your Rate: