Sakura Kinzou


(actor)
1991. Kaidan! Jidai-ya no nyoubou (TV)
1994. Kowagaru hitobito
1997-98. Ushiro no Hyakutarou (TV series)
2000. Tekkouki Mikazuki (TV Series)
2014. Kinzou of the dead (DVD)