Byaku fujin no youren

(7=14/2 voters)
trans. Mysterious Love of Madam Byaku
a.k.a. MADAM WHITE SNAKE

Toho, 1956.07.05, Color, 103mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Toyota Shirou
Based on the novel:
"Hakuja-den" by Hayashi Fusao
Writer: Yazumi Toshio
Photo: Miura Mitsuo
Music: Dan Ikuma
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Cast: Yamaguchi Yoshiko ... Madame Byaku
Ikebe Ryou ... Kyo-sen
Yachigusa Kaoru ... Shou-sei
Kiyokawa Nijiko ... You
Tanaka Haruo ... Ki Kou-ho
Kobori Makoto ... Houkai
Ueda Kichijirou ... Ou Mei
Touno Eijirou ... Chi-san
Kosugi Yoshio
Tani Akira ... a oil seller
Hidari Bokuzen ... Sen
Miyata Yoshiko ... a woman in Ki's house
Katsube Yoshio
Sawamura Ikio
Keyword:Snake Spirit
Video:Toho, TLL2426


Your Rate: