Yazumi Toshio


(writer)
1956. Byaku fujin no youren (MADAM WHITE SNAKE)
1957. Byakuya no youjo
1959. Nippon tanjou (BIRTH OF JAPAN, THREE TREASURES)
1965. Yotsuya kaidan (1965)
1974. Nostradamus no daiyogen (CATASTROPHE 1999)