Iwasawa Hiroki


(director)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 42 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 43 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 44 (DVD)
2011. Noroi no saito 2 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 45 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 46 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 47 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 48 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 49 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 50 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 51 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 52 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 53 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 54 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 55

(writer)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 33 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 34 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 42 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 43 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 44 (DVD)
2011. Noroi no saito 2 (DVD)
2011. Honto ni atta! Noroi no Video 45 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 46 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 47 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 48 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 49 (DVD)
2012. Honto ni atta! Noroi no Video 50 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 51 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 52 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 53 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 54 (DVD)
2013. Honto ni atta! Noroi no Video 55

(producer)
2009. Real kakurenbo (DVD)