Araki Kenji


(director)
2007. Battle Cats!
2012. Genkai eros kyouten: Taketori monogatari, Moon Princess (DVD)

(writer)
2012. Genkai eros kyouten: Taketori monogatari, Moon Princess (DVD)

(photo)
2012. Genkai eros kyouten: Kumo no ito (DVD)
2012. Genkai eros kyouten: Taketori monogatari, Moon Princess (DVD)
2012. Genkai eros kyouten: Shuten-douji (DVD)
2012. Seirei yakyoku: Mottomo furui kubitsuri no ki ... support
2012. Sengoku shoujo-den: Youkai ninja Shinobu

(actor)
2011. Miminashi Houichi: Onryou-hime