Genkai eros kyouten: Shuten-douji (DVD)

trans. Fantastic World Erotic Canon: Shuten-douji

Starboard, 2012.4.4, Color, 70 mins.

Producers: Kaizu Toshiyuki
Kaizu Akihiko ... planner
Watanabe Ken'ichi
Director: Kawasaki Hiroyuki(II)
Writer: Maeda Mankichi
Photo: Araki Kenji
Cast: Hirai Nanako ... Ibaraki-douji
Toyosawa Suzu
Ookawara Naota
Fujikawa Shinji
Nakamura Masami
Karakawa Kouichi
Yuzawa Tsutomu
Tsuburouta
Iizumi Hiromichi
Sakata takahiro
Suzuki Shouichi
Hayashi Akira
DVD: Albatros Film, DJM036 (2012.4.4)
Series: "Genskai eros kyouten" series