Genkai eros kyouten: Taketori monogatari, Moon Princess (DVD)

trans. Fantastic World Erotic Canon: The Tale of the Bamboo Cutter, Moon Princess

Starboard, 2012.3.2, Color, 71 mins. [Erotic Fantasy]

Producers: Kaizu Toshiyuki
Kaizu Akihiko ... planner
Watanabe Ken'ichi
Kawasaki Hiroyuki(II)
Director: Araki Kenji
Based on the novel:
"The Tale of the Bamboo Cutter"
Writers: Kawasaki Ribon
Araki Kenji
Photo: Araki Kenji
Cast: Kinoshita Yuzuka
Sakaki Nachi
Wakabayashi Tateo
Oota Minori
Katayama Ryou
Arai Akie
Minami Tomoyuki
Yuki
Kurumi
Tsuburouta
Suzuki Shouichi
Satomi Youko
DVD: Albatros Film, DJM035 (2012.3.2)
Series: "Genskai eros kyouten" series