Paranormal phenomena>kana-shibari

kana-shibari

It means spritual sttiffness in sleep. During it, someone can see and hear ghost or spiritual phenomenon around oneself.

Damned File (TV Series)
Ju-On 4
Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
Reikan shouhou kabushiki gaisha (TV)
Shin Hontoni atta kowai hanashi: Yuugen-kai (VIDEO)
Sutekina kanashibari