Sutekina kanashibari

trans. Wonderful sleep paralysis

2011, Color [Comedy]

Director: Mitani Kouki
Writer: Mitani Kouki
Cast: Fukatsu Eri ... Emi
Nishida Toshiyuki ... a ghost of Sarashina Rokubee
Abe Hiroshi(I)
Takeuchi Yuuko
Asano Tadanobu
Nakai Kiichi
Toda Keiko
Karasawa Toshiaki
Fukada Kyouko
Shinohara Ryouko
Satou Kouichi(I)
Plot: Emi was a third-rate lawyer. She defend the accused for murder. He had an alibi that he had a sleep paralysis by a ghost. Emi tried to call a ghost as a witness.
Keywords: Ghost, kana-shibari


Your Rate: