Youjuu toshi

(10=20/2 voters)

a.k.a. WICKED CITY *1


JOY, 1987.04.25, Color, Animation, 80mins.

Producer: Masumizu Tadao
Director: Kawajiri Yoshiaki
Based on the novel by:
Kikuchi Hideyuki
Writer: Chou Kisei
Photo: Isikawa Kin'ichi
Music: Shouji Osamu
Cast (Voice): Yara Yuusaku
Fujita Toshiko
Nagai Ichirou
Aono Takeshi
Yokoo Mari
Video: Japan Home Video
DVD: Japan Home Video, FV-2, 4700 yen (2000.8.4)
Japan Home Video, "Kikuchi Hideyuki 3 sakuhin" (c/w "Makai toshi Shinjuku", "Kaze no na wa Anemuzia") (2001.5.25)


Thanks to Jules Carrozza-sama. *1
Your Rate: