Shindora: Shuugou juutaku no kyoufu (TV & WEB series)

trans. Shindora: Fear in the condominium

prologue "Koperunikusu-teki tenkai" (trans. Copernican Revolution)
eps 1-1 "Jiga to esu" (trans. Ego and Id)
eps 1-2: "Sonzai to mu" (trans. Being and Nothingness)
eps 1-3 "Pragmatism"


Fuji TV, 2014.2.27 - , Color,

Directors: Miki Kouichirou
Nagae Toshikazu
Writers: Ihara Kenta
Miki Kouichirou
Nagae Toshikazu
Cast: Tomobe Yasushi ... a bus driver (prologue)

Tozuka Junki ... Eiji (eps 1-1)
Ichiki Yuuko ... a woman (eps 1-1)

Miura Mayu ... Mashita (eps 1-2)
Takahashi Kazutaka ... a landlord (eps 1-2)
Sugawara Shin'ichi ... a man (eps 1-2)

Kawashima Jun'ya ... a taxi driver (eps 1-3)
Sasano Ririne ... a woman (eps 1-3)