Kyoufu eizou

trans. Fear Picture
AMI Entertainment, 2012.7.19, Color, 25 mins.
Director: Ami Shounosuke
Writer: Ami Shounosuke
Photo: Matsuno Takehiko
Cast: Natsumori Youhei
Kiyoshi Mihoko
Mibu Shin'ya
Asao Norihiko
Ganza Naruki
Ojamon
Series: See "Moyori no kaidan (series)".