Hontouni atta kowai hanashi dai-10-ya: Hyoui (DVD)

trans. True Scary Story Tenth Night: Possession

Eps.1 "Yabureta Kasa" (trans. Torn umbrella)
Eps.2 "Kishimu oto" (trans. Squeaking sound)
Eps.3 "Hagata noato" (trans. A toothprint)
Eps.4 "Shigai" (trans. A corpse)
Eps.5 "Hyoui" (trans. Possession)


Nippon Skyway & Pal kikaku, 2008.4.4, Color, 60 mins.
Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Kitani Natsuko
Isoda Shuuichi
Kikuchi Masakazu ... line producer
Director: Yamada Masashi
Writers: Miyamoto Takeshi
Yamada Masashi
Photo: Ryuu Shingo
Music: Yaei Yuuki
Cast: Ririan ("Yabureta kasa")
Mochizuki Misa  ("Kishimu oto")
Kanaoka Mayu ("Hagata no ato")
Hattori Ryuuzaburou ("Shigai")
Nobukuni Teruhiko ("Shigai")
Saitou Michi ("Hyoui")
Keywords: Paranormal phenomena, Possession
DVD: Broadway, BWD-1838 (2008.4.4)
Series: See "Hontouni atta kowai hanashi (DVD series)".

Your Rate: