Miyata Aki


(actress)
2007. Kyouki no umi
2010. Shittehaikenai kowai hanashi (mobile series)
2011. Kasanegafuti