Shinozaki Makoto


(director)
1981. Deathrattle
1983. Hamelin no fuefuki
1989. Rusuban video (1989)
2004. Rusuban video (2004)
2006. Koroshi no harawata
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Kaiki
2011. Shine! Shine! Cinema

(writer)
1981. Deathrattle
2004. Rusuban video (2004)
2006. Koroshi no harawata
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2011. Shine! Shine! Cinema

(producer)
2005. Akuma no deka matsuri

(photo)
1981. Deathrattle

(other)
1981. Deathrattle ... special effect