Shine! Shine! Cinema

aka. DIE! FILMMAKERS, DIE!
Comteg, 2011.2.25@Yubari International Fantastic Film Festival, 36 mins. / [Feature version] 2011.7.23, Color, 72 mins.

Director: Shinozaki Makoto
Writer: Shinozaki Makoto
Photo: Someya Yuuki
Uemura Masayuki
Mori Kyouko
Cast: Mori Kyouko
Suzuki Akemi
Fujii Yoshihiro
Kawabata Toshio
Fukui Ruka