Kouyama Shigeru

1929~.
(actor)
1965. Kaidan (KWAIDAN)
1985. Kyoto youkai chizu: Toribe-yama ni ssumu 800 sai no joshidaisei (TV)
1989. Daireikai
1995. Gojira vs Desutoroia
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Inugami danuki (TV)