Tamori

b.1945.
(actor)
1990-1992. Yo nimo kimyouna monogatari (TV series)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1990) (TV)
1990. Daireikai 2
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1991) (TV) (I)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1991) (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1991) (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1991) (TV) (II)
1992. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1992) (TV)
1992. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1992) (TV)
1993. Yo nimo kimyouna monogatari: Manatsu no tokubetsu-hen (TV)
1994. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1994) (TV)
1994. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1994) (TV)
1994. Yo nimo kimyouna monogatari: Tanabata no tokubetsu-hen (TV)
1994. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1994) (TV)
1995. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1995) (TV)
1995. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1995) (TV)
1995. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1995) (TV)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1996) (TV)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1996) (TV)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1996) (TV)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari: Seiya no tokubetsu-hen (TV)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1997) (TV)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1997) (TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1998) (TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1998) (TV)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetssu-hen (1999) (TV)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1999) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2002. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2002) (TV)
2002. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2002) (TV)
2003. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2003) (TV)
2003. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2003) (TV)
2004. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2004) (TV)
2004. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2004) (TV)
2005. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2005) (TV)
2005. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2005) (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari: 15 shuunen no tokubetsu-hen (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2008) (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2008) (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2010. Yo nimo kimyouna monogatari: 20 shuunen special, haru, Ninki bangumi kyouen-hen (TV)
2010. Yo nimo kimyouna monogatari: 20 shuunen special, aki, Ninki sakka kyouen-hen (TV)