Nippon youkai den: Satori

trans. Legend of Japanese Monster: Satori

Seirin-sha, 1973, Color, 100mins.

Director: Higashi Youichi
Writer: Higashi Youichi
Maeda Katsuhiro
Photo: Tamura Masaki
Cast: Yamaya Hatsuo ... Satori
Midori Mako ... Komakura Aya
Kawasarazaki Jirou ... Hanabusa Tarou
Satou Kei
Sakamoto Chouri
Tobayama Bunmei
Keyword: Japanese Monsters


Your Rate: