Tamura Masaki


(photo)
1973. Nippon youkai den: Satori
1988. Shiryou no wana (EVIL DEAD TRAP)
1989. Untama Giruu