Namakubi jouchi jiken

(7=7/1 voter)
trans. A Cutted Head Love Affair

Ookura, 1967.05.31, B&W, 68mins.

Producer: Ookura Mitsugu
Director: Ogawa Kin'ya
Writer: Tsugawa Kyouichi
Photo: Iwabashi Hidemitsu
Music: Nagase Sadao
Cast: Tsuruoka Hachirou ... Fujiyama Gorou
Hitori Kozue ... Fujiyama Reiko
Takatsuki Ayako ... Arishima Junko
Izumida Hiroshi ... Mita Hitoshi a doctor
Izumi Yuri ... Kinoshita Machiko a nurse
Fuyuki Kyouzou ... a realty dealer
Sugiyama Ken'ichirou ... Matsumoto a detective
Plot: Fujiyama Gorou and his love Arishima Junko killed Gorou's wife Reiko by a running train to dispossess her of her property. But Reiko's head disappeared. And then, Reiko's head ghost appeared, and Gorou injured Junko by mistake. Junko went into hospital. A doctor and a nurse had eyses on their property.
Keyword: Grudge Ghost
Video: Castle Company, CCHV1001, 5000 yen
DVD: [Ookura kaidan kessakusen 2] China Vison, BBBJ-3542, 4935 yen (2003.4)


Your Rate: