Occult


Creative Axa, 2009.3.21, color, 110 mins.

Director: Shiraishi Kouji
Writer: Shiraishi Kouji
Photo: Shiraishi Kouji
Cast: Uno Shouhei ... Eno
Nomura Takashi
Higashi Mika
Yoshiyuki Yumi
Kondou Kouen
Shinohara Yukiko
Takatsuki Akira
Suzuki Takuji
Watanabe Peko
Kurosawa Kiyoshi
Shiraishi Kouji ... himself
Horiken.
Plot: Shiraishu Kouji, a director, got the video which was shot the street slasher's murder case. Kouji met Eno who is a survivor of this matter...
DVD: Creative Axa, AXDR-1298 (2009.7.10)


Your Rate: