Konjaku denki

trans. Present and Past Ledgend

(1) Kashin (trans.God of Flower)
(2) Zashikiwarashi: 100 monogatari (trans. Zashikiwarashi 100 Tales)
(3) Ken jigoku (trans. Sword Hell)


2002.

Producer: Satou Toshihiro
Directors: Mochizuki Rokurou (1)
Miyazaka Takeshi(2)
Satou Toshihiro (3)
Okuda Eiji ... opening and ending sequence
Writer: Nakamura Masaru
Cast: Okuda Eiji ... opening and ending sequence

Kanaya Amiko ... Chiyo (1)
Shinohara Satoshi ... Yahiko (1)
Kitamura Kazuki ... a mountain people (1)
Bengal ... Chiyo's father (1)
Tachi Yoshimi ... a miner (1)
Ooizumi You ... a miner (1)
Maho ... Osono (1)

Ozawa Hitoshi ... a masterless samurai (2)
Ookubo Takamitsu ... Kameji (2)
Suzuki Kiiko ... Osuu (2)
Ryuu Raita (2)
Masuko Tomoyuki ... Koroku (2)
Takeda Hideomi ... Mokichi (2)
Yamaguchi Yoshiyuki ... Yohei (2)

Nagasawa Toshiya ... a man (3)
Oosugi Ren ... a masterless samurai (3)
Hidari Tonpei ... a karou (3)
Sudou Masahiro ... a enemy (3)
Miyamura Yuuko(II) ... a woman (3)

Keywords: 100 monogatari, zashiki-warashi
DVD: GRVE-28011, 4700 yen


Your Rate: