Gas-ningen dai 1 gou

(8.285=58/7 voters)
trans. Gas human No.1
a.k.a. THE HUMAN VAPOR
a.k.a. THE FIRST GAS MAN

Toho, 1960.12.11, Color, 91mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Writer: Kimura Takeshi(I)
Photo: Koizumi Hajime
Music: Miyauchi Kunio
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Cast: Tsuchiya Yoshio ... Mizuno/ Gas ningen
Yachigusa Kaoru ... Fujichiyo
Mihashi Tatsuya ... Okamoto
Itou Hisaya ... Dr.Tamiya
Sata Keiko ... Kouno Kyouko
Hidari Bokuzen ... an old 'tsutsumi' (japanese percussion) player
Nomura Kouzou ... Kawasaki
Sasaki Takamaru
Yamada Keisuke
Kusama Akio
Tajima Yoshibumi ... Tabata
Mishima Kou ... Fujita
Kosugi Yoshio ... Inao
Tsubono Kamayuki ... Oosaki
Gondou Yukihiko ... Hotta
Nakamura Tetsu ... Tobe
Matsumura Tatsuo ... Ikeda
Ogata Rinsaku ... Nakatani
Yamada Minosuke ... Hayama
Kumagai Niryou ... Kajimoto
Murakami Fuyuki ... Dr.Sano
Yamamoto Ren ... Nishiyama
Sakakida Keiji
Hirose Shouichi
Oka Yutaka
Satou Kouichi (II)
Kuroda Tadahiko
Shiozawa Toki ... Satoyo
Plot: Mizuno was altered human vapor for a space development project. He breaks into banks to hold the stage of Fujichiyo, who is a Japanese-dancing master.
Keywords: Altered People, Mad Scientist
Video: Toho, TG4340, 5340 yen
DVD: Toho Video, TDV17010D, 4725 yen (2007.2.23)
Toho Video, TDV2635D, 6000 yen


Your Rate: