Enma daiou

aka. Yama (Sanskrit)


(character)
year title cast
1960 Jigoku (1960) Arashi Kanjuurou
1979 Jigoku (1979) Kaneko Nobuo
1999 Jigoku (1999) Maeda Michiko