Fujita Toshinori


(producer)
1994. Kowagaru hitobito
1996. Gakkou no kaidan 2
1997. Gakkou no kaidan 3