Miyagawa Kazuo


(photo)
1950. Rashoumon (1950) (RASHOMON) 1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1976. Youba