Ineno Kazuko


(actress)
1969. Yotsuya kaidan: Oiwa no bourei ... Oiwa
1974. Nostradamus no daiyogen (CATASTROPHE 1999)
1976. Youba
1979. Jigoku (1979)