Yoshikawa Hisatake


(director)
2010. Kunekune (DVD)
2011. Not Found: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2011. Not Found 2: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2011. Not Found 3: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 4: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 5: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Hikikosan no sangeki (DVD)
2012. Not Found 6: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 7: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 8: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 9: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 10: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 11: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 12: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2014. Not Found: Net nama housou (DVD)
2014. Not Found 13: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2014. Chinsoudan: 1 gou-sha (DVD)
2014. Chinsoudan: 2 gou-sha (DVD)

(writer)
2010. Kunekune (DVD)
2011. Not Found: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2011. Not Found 2: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2011. Not Found 3: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 4: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 5: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 6: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2012. Not Found 7: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 8: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 9: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 10: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 11: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2013. Not Found 12: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2014. Not Found: Net nama housou (DVD)
2014. Not Found 13: Net kara sakujo sareta kindan douga (DVD)
2014. Chinsoudan: 1 gou-sha (DVD)
2014. Chinsoudan: 2 gou-sha (DVD)

(priducer)
2008. Claimer case.1
2008. Claimer case.2
2008. Seifuku sabai girl I
2008. Seifuku sabai girl II
2011. Reikai no tobira: Street View (DVD)