Nishi Ikki


(actor)
1957. Kenpei to barabara shibijin
1959. Onna kyuuketsuki
1960. Hanayome kyuuketsuma
1960. Kaidan ama yuurei