Mutsuki Juuzou


(story)
1990. Mamono Hunter Youko
1992. Mamono Hunter Youko 2 (VIDEO)
1993. Mamono Hunter Youko 3 (VIDEO)
1994. Mamono Hunter Youko 5: Kouin haou no ran (VIDEO)
1994-1995. Yuu-gen-kai-sha (VIDEO series)
1995. Mamono Hunter Youko2 (Youko no jijou) (VIDEO)