Fujiwara Iori


Don't confuse Fujiwara Iori a author of "Terrorist no parasol".
(director)
2007. Ano yoru no hanashi
2014. Oshiri

(writer)
2005. Haikou (DVD)
2007. Ano yoru no hanashi
2014. Oshiri

(producer)
2007. Ano yoru no hanashi