Ootomo Yoshihide


Free Jazz musician.
(music)
1994. Muma
2005. Ranpo jigoku
2010. Ayashiki bungou kaidan: Hana (TV)
2014. Hanadama