Ikeda Narushi


(actor)
1997. Gensou Midnight (TV series) "Iwazuni oite"
2013. Tenma-san ga yuku (TV series)

(director)
2004. Shibuya densetsu: Sacchan no toshi densetsu (INTERNET series)