Kira Tomohiko


(music)
1988. Shiryou no wana
2001. Ikisudama