Kawaguchi Saeda


(actress)
1968. Kaidan zankoku monogatari ... Toyoshiga
1983. Oiran