Hito-kowa (DVD Series)Hito-kowa: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
Hito-kowa 2: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
Hito-kowa 3: Honto ni kowainowa ningen (DVD)