Toshi rei densetsu (Series)2010. Toshi rei densetsu: Shinrei koujou
2011. Toshi rei densetsu: Yuuko
2012. Toshi rei densetsu: Kuroi onna