Series Kyoufu ya wa (TV Series)

trans. Series Horror Night Story
TVK & KBS & SUN, 2003.04.-, Color
Producers: Kinukawa Nakato ... planner
Oshitani Akihiro
Seki Yoshifumi
Suzuki Tatsuo
Yano Ken'ichi
Teranishi Masami
Shimizu Tomonori
Music: Hiranuma Yuri

Eps.1 Ghost Gate
Eps.2 Akuma Gari
Eps.3 Saigo no hitsugi
Eps.4 Kijo densetsu
Eps.5 Melancholia
Eps.6 In the sight