Odoru reikon

trans. Dancing Ghost
Makino, 1927.7.29, B&W

Director: Shiba Soromon
Writer: Shiba Soromon
Photo: Tanaka Juuzou
Cast: Suda Emiko ... Takada Aiko
Arao Seiichi
Nayaguzuma Reizaburou


Your Rate: