Battle Girl: Tokyo Crisis Wars (VIDEO)

(7=14/2 voters)
a.k.a. LIVING DEAD IN TOKYO BAY

1991, Color, 73mins.

Producer: Shimada Kai
Director: Gaira
Story: Mitsuyou Takashi
Writer: Serizawa Daisuke
Music: RA
Other: Matsuyama Hitoshi ... SFX director
Cast: Cutey Suzuki ... Kirihara K-ko
Shimomoto Shirou ... Fujioka
Itou Binpachi ... K-ko's father
Kera ... Tooru
Hayase Keiko ... Kazu
Ootsuki Kendi ... Sabu
Devil Masami ... one of MONSTERS
Kandori Shinobu ... one of MONSTERS
Miss A. ... one of MONSTERS
Eagle Sawai ... one of MONSTERS
Fukuda Katsuhiro
Shinozaki Kiyoshi
Nakano Motoko
Karube Shin'ichi ... a TV reporter
Katou Shunsuke
Sugawara Mizuo
Shimoda Kaori
Plot: Tokyo was destroyed and bacillus-polluted by a giant meteorite. Infected people with bacillus became living dead and attacked and ate others.
Keyword: Zombie
Video: Daiei, NCP-1003, 15450 yen


Your rate: